Om klubben

VEDTÆGTER FOR SKELDE GYMNASTIKFORENING

1984

§1

Foreningens navn er Skelde Gymnastikforening.

Stiftet den 2.11.1944

Hjemsted Broager kommune

§2

Foreeningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3

Foreningen er tilsluttet Sønderjydsk Idrædtforening of dermed undergivet amtsforeningens vedtægter.

§4

1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver.

2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§5

1. Foreningen ledes af en af bestyrelse, bestående af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.

2. Formanden og kasseren vælges af generalforsamlingen. Sammen med formanden, der vælges i ulige år, vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og en revisor.

    Sammen med kassereren, der er på valg i lige år. vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor.

3. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år. 

§6

1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive

    formue.

2. Foreningens medlemmer har ikk enogen økonomisk forpligtelseover for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. 

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§7

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned, og annonceres i lokalavisen med mindst 14 dages varsel.

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret.

4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne,

    gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§8

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af forslag.

5. Valg af:

                         a. Formand(ulige år) eller Kasserer(lige år)

                         b. Bestyrrelses medlemmer

                         c. Suppleant

                         d. Revisor

6. Eventuelt

§9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§10

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom,samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§11

Bestyrelsen fastsætter selv sin foreningsorden.

§12

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelsen af bestyrelsen stemmer herfor.

§13

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen - senest ved næste møde.

§14

Foreningens regnskabsår går fra 1.1. til 31.12.

§15

1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse §9).

2. Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af amtsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

3. Ud over det i stk.2 nævnte, indsættes foreningens formue på spærret konto i et lokalt pengeinstitut til en evt. senere oprettelse af idræts- eller gymnastikforening i Skelde.